QUY TRÌNH/THỦ TỤC – BIỂU MẪU HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO PHIÊN BẢN 9001 – 2008

 1. Chính sách chất lượng
 2. Mục tiêu chất lượng
 3. Cơ cấu tổ chức
 4. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận
 5. Mô tả chức vụ
 6. Sổ tay chất lượng
 7. Thủ tục kiểm soát tài liệu
 8. Thủ tục kiểm soát hồ sơ
 9. Thủ tục xem xét của lãnh đạo
 10. Thủ tục trao đổi thông tin nội bộ
 11. Thủ tục đánh giá nội bộ
 12. Thủ tục vệ sinh
 13. Thủ tục bảo vệ an ninh trật tự
 14. Thủ tục pha chế
 15. Thủ tục kinh doanh, giải quyết khiếu nại, đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng
 16. Thủ tục phân tích dữ liệu
 17. Thủ tục hành động khắc phục, phòng ngừa
 18. Thủ tục bảo dưỡng máy móc thiết bị, kiểm soát thiết bị đo lường
 19. Thủ tục mua hàng đánh giá nhà cung ứng và thanh toán
 20. Thủ tục kiểm soát sản phẩm dịch vụ không phù hợp
 21. Thủ tục thực hiện dịch vụ
 22. Thủ tục kiểm tra chất lượng công việc